Algemene voorwaarden acceptanten

Artikel 1. Definities.

In deze overeenkomst hebben de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis.

Nationale Vaarbon”

De door de Nationale Vaarbon BV. uitgegeven cadeaubon met cadeaubon code, die de toonder, onder de daarop vermelde voorwaarden, recht geeft op een voucher.

Voucher”

De door de Nationale Vaarbon uitgegeven voucher bij verzilvering van een vaarbon, deze voucher staat op naam en op acceptant. Deze voucher is slechts alleen bij de acceptant vermeld op de voucher in te leveren voor goederen of diensten. Deze voucher heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Acceptanten”

Een partner die de Nationale Vaarbon accepteert.

De overeengekomen vergoeding”

De fee die de Nationale Vaarbon inhoudt op de waarde van de bon, overeengekomen in het contract dat de Nationale Vaarbon BV. met de acceptant heeft afgesloten.

Artikel 2. Contractbepalingen.

2.1 De overeenkomst wordt van kracht als u akkoord gaat met deze voorwaarden, en met de verwerkingsovereenkomst

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.3 Deze overeenkomst kan na het verstrijken van de minimale contractduur van 2 jaar door ieder van de partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient te geschieden uiterlijk aan het einde van een kalendermaand.

2.4 Alle reeds verstreken vouchers die enkel te verzilveren zijn bij de acceptant dienen door de acceptant nog geaccepteerd te worden ongeacht de opzegging. Er worden vanaf de opzegging geen nieuwe voucher meer afgegeven voor de betreffende acceptant en zijn pagina wordt van de website verwijderd.

2.5 Deze overeenkomst kan door de acceptant worden beëindigd zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, in de navolgende gevallen.

  • Bij faillissement van de Nationale Vaarbon BV.
  • Indien de Nationale Vaarbon BV. haar verplichting tot het doen van uitbetalingen aan de acceptant niet heeft hersteld binnen veertien dagen nadat zij daartoe schriftelijk door de acceptant is aangemaand.
  • De reeds uitbetaalde vouchers dienen dan nog wel geaccepteerd te worden.

2.6 Deze overeenkomst kan door de Nationale Vaarbon BV. worden beëindigd zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, in de navolgende gevallen:

  • Bij faillissement van de acceptant
  • Bij fraude van de acceptant of een derde partij in opdracht van de acceptant.
  • Indien de acceptant haar verplichting als beschreven in artikel 3.1 niet nakomt en het verzuim niet heeft hersteld binnen veertien dagen nadat zij/ hij daartoe schriftelijk door de Nationale Vaarbon BV is aangemaand.

Artikel 3. Verplichtingen acceptant.

3.1 De acceptant verplicht zich voor de duur van deze overeenkomst, derden tegen afgifte van een voucher die afkomstig is van de Nationale Vaarbon BV. en enkel te verzilveren is bij de betreffende acceptant goederen te leveren of diensten te verrichten.

3.2 De acceptant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de verzilvercode en deze te blokkeren in het systeem. Dit om te voorkomen dat een voucher meerdere malen bij de acceptant word aangeboden.

3.3 De acceptant verplicht zich tot volledige medewerking te verlenen bij het signaleren, onderzoeken en vermijden van misbruik. Fraude, diefstal o.i.d. van of met de voucher. Daarenboven verplicht de acceptant zich jegens de Nationale Vaarbon BV. aan haar kenbaar te maken indien zij constateert dat een derde inbreuk pleegt op recht van intellectuele eigendom, welke rust op de Nationale Vaarbon BV.

3.4 De acceptant verplicht zich om zijn profiel en acceptanten pagina op de site van de Nationale Vaarbon BV. up to date te houden. Adres/ naamswijzigingen en overnames zullen direct aan de Nationale Vaarbon BV. gemeld moeten worden.

Artikel 4. Verplichting Nationale Vaarbon BV.

4.1 Nationale Vaarbon BV. verplicht zich jegens de acceptant om direct na de uitgifte van een voucher de overeengekomen vergoeding te betalen.

4.2 De Nationale Vaarbon BV. Verplicht zich jegens de acceptant om een acceptanten pagina op naam van de acceptant met een directe link naar de website van de acceptant te plaatsen op de website van de Nationale Vaarbon. BV in ten minste 1 categorie. Voor extra vermeldingen zoals banner en/of vermeldingen van andere reclame-uitingen gelden tarieven die overeengekomen zijn met de acceptant.

Artikel 5. Geschillen.

5.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen aanbieder van de dienst en de Nationale Vaarbon BV. mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

Mail adres:

info.nationalevaarbon@gmail.com